Osnovna šola LOG - DRAGOMER
Dragomer, Šolska ulica 1

Svet šole

Sestava:

Šolo v skladu z ZOFVI-H upravlja svet zavoda v sestavi:
 • trije predstavniki ustanovitelja Občine Log - Dragomer,
 • pet predstavnikov delavcev zavoda (1 predstavnik podružnice, 3 predstavniki matične šole in 1 predstavnik vrtca) ter
 • trije predstavniki staršev (1 predstavnik podružnice, 1 predstavnik matične šole in 1 predstavnik vrtca).

Predstavnike staršev v svet zavoda volita svet staršev šole in vrtca. Mandat članom sveta zavoda traja štiri leta. Člani sveta zavoda so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največkrat dvakrat zaporedoma.

Pristojnosti:

Imenuje ravnatelja, sprejema program razvoja, letni delovni načrt in poročilo o njegovi realizaciji, samoevalvacijsko poročilo, finančni načrt zavoda, odloča o nadstandardnih programih, obravnava poročila o vzgojno-izobraževalni problematiki ter letno poročilo in odloča o pritožbah (48. člen ZOFVI).
Svet zavoda sprejema svoje odločitve z večino glasov vseh članov.
Svet zavoda vodi ga.  Janja Zadnikar.

Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo 3 predstavniki ustanovitelja, 5 predstavnikov delavcev in 3 predstavniki staršev.
V skladu s 46. členom ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in s 14. členom Odloka o preoblikovanju javnega zavoda OŠ Log - Dragomer (Ur. List RS št. 65/07, 90/07 in 110/09) smo v šolskem letu 2015/16 izvedli volitve v svet zavoda.

Sestava Sveta zavoda OŠ Log - Dragomer z mandatom od 25. 2. 2016 in predvidoma do vključno 24. 2. 2020.

Predstavniki zavoda:  
 1. Sandra Jovanov, predstavnica delavcev PŠ Bevke,
 2. Janja Zadnikar, predstavnica delavcev matične šole,
 3. Denis Klampfer, predstavnik delavcev matične šole,
 4. Melita Zorc, predstavnica delavcev matične šole,
 5. Sabina Selan, predstavnica delavcev vrtca

Predstavniki staršev: 

 1. Cveta Božič, predstavnica staršev za PŠ Bevke,
 2. Viktor Klampfer predstavnik staršev za matično šolo,
 3. Katarina Klopčič, predstavnica staršev za vrtec,

Predstavniki ustanovitelja:

 1. Milena Bernik,
 2. Jolanda Fon,
 3. Mitjan Kalin.

Predsednica sveta zavoda: Janja ZADNIKAR

Pristojnosti:

 • imenuje in razrešuje ravnatelja zavoda (po predhodnem obrazloženem mnenju ustanovitelja, učiteljskega, vzgojiteljskega zbora in sveta staršev ter po pridobitvi mnenja ministra, pristojnega za šolstvo in šport),
 • sprejema program razvoja zavoda,
 • sprejema finančni načrt in letno bilanco,
 • sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi realizaciji,
 • odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
 • obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,
 • odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca in sprejemom otrok v vrtec,
 • odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
 • obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski ali učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev ali skupnost učencev,
 • sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, za katere ni pooblaščen ravnatelj zavoda,
 • predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
 • daje ustanovitelju in ravnatelju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
 • razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
 • razpisuje delovno mesto ravnatelja zavoda,
 • sprejema program razreševanja presežnih delavcev, če gre za potrebo po odpovedi večjemu številu delavcev iz poslovnega razloga v skladu z zakonom o delovnih razmerjih,
 • imenuje predstavnike zavoda v druge asociacije,
 • odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju zavoda v skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
 • opravlja druge naloge, za katere je pooblaščen s predpisi ali splošnimi akti zavoda.

Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov.

Free Joomla templates by L.THEME